Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní společnosti BART-TECH 3D s.r.o., jako právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 118140, pod obchodní firmou: BART-TECH 3D s.r.o., sídlem: č. p. 304, 592 13, Bohdalov, IČ: 09264710.

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:  www.shop.bart-tech3d.com

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.    Vymezení pojmů

1.1      Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1.2      Prodávajícím je Obchodní společnost BART-TECH 3D s.r.o., jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 118140, pod obchodní firmou: BART-TECH 3D s.r.o., sídlem: č. p. 304, 592 13, Bohdalov, IČ: 09264710.

1.3      Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

2.    Kupní smlouva

2.1      Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2      Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.3      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před nebo po uzavření kupní smlouvy v případech, že se zboží již nevyrábí, není skladem nebo z logistických důvodů. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

3.    Rozpor s kupní smlouvou

3.1      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3.2      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, může kupující uplatnit během 24 měsíců od převzetí zboží u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Bohdalov 304, 59213 Bohdalov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

3.3       V případě, že mezi obchodní společností BART-TECH 3D s.r.o. a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel na základě zákona o ochraně spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, https://adr.coi.cz/cs.

 

4.    Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

4.1       Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

4.2       Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku produktů z internetového obchodu na adrese: www.shop.bart-tech3d.com, porušil-li kupující jejich originální obal 

5.    Ochrana osobních údajů

5.1       Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

5.2       Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5.3       Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

5.4       Prodávající informuje spotřebitele o ochraně jeho osobních údajů v souladu s Informací o zpracování osobních údajů, kterou prodávající dálkově zpřístupnil na své elektronické adrese: www.bart-tech3d.com

 

 

6.    Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

6.1       Obchodní společnost BART-TECH 3D s.r.o., jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 118140, pod obchodní firmou: BART-TECH 3D s.r.o., sídlem: č. p. 304, 592 13, Bohdalov, IČ: 09264710, která spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby, informuje spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je: Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

7.    Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů

7.1       Obchodní společnost BART-TECH 3D s.r.o., jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 118140, pod obchodní firmou: BART-TECH 3D s.r.o., sídlem: č. p. 304, 592 13, Bohdalov, IČ: 09264710, email: info@bart-tech3d.cz

která spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line,

informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.

7.2       Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line:

ec.europa.eu/consumers/odr

 

8.    Závěrečná ustanovení

8.1       Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.

 

V Bohdalově dne 20.12.2020

 Miroslav Bartušek, v. r.

 

  (jednatel společnosti)

 

 

Zpět do obchodu